Blízké okolí

© Lud?k Pitter 04/2005, www.hrady.cz
V?trný mlýn stojí na návrší zvaném Na Zahájkách v nadmo?ské výšce 255 m., uprost?ed dnes oploceného sadu. Jedná se o nejrozší?en?jší typ patrové d?ev?ného mlýna n?meckého typu, jehož celé t?lo se otá?í podle pot?eby proti v?tru. Jeho konstrukce …

© Petr Turyna 07/2004, www.hrady.cz
Janohrad, Jan?v hrad, Lednicko – valtický areál (6.6 km)
z?ícenina hradu
Romantická napodobenina hradní z?íceniny z r. 1807, jeden z letohrádk? postavený jako první v Lednicko – Valtickém areálu pro J. I. Lichtenštejna.

Minaret © Václav Hodek 09/2003, www.hrady.cz
minaret, Lednicko-valtický areál (6.8 km)
v?ž
Dominanta lednického parku vznikla 1797-1802 dle projektu arch. Hardtmutha jako jedna z prvních ?ist? vyhlídkových staveb v ?eských zemích. Údajn? nejvyšší minaret v neislámské zemi, doklad po?átk? orientálních inspirací ve st?ední Evrop?.

barokní konírny © Petr Noži?ka 08/2004, www.hrady.cz
Lednice (8.1 km)
zámek
Zámecký areál na seznamu UNESCO. Gotická tvrz byla po r. 1632 p?estav?na Liechtensteiny na rozsáhlý barokní zámecký areál. Další barokní p?estavby p?ed r. 1698 a p?ed r. 1730, empírové po r. 1812. Po r. 1846 p?estav?n v novogoticky do dnešní podoby.

© Lucie Nižaradzeová 06/2004, www.hrady.cz
Apollon?v chrám, B?eclav – Charvátská Nová Ves (Lednicko-valtický areál) (8.8 km)
zámek
Lovecký záme?ek s vyhlídkou postavený v letech 1817-9 ve form? antického chrámu. Projekt J. Kornhäusel, stavba Franz Engel. Sochy Josefa Kliebera, p?vodn? z pavilonu Múz v zámeckém parku. K zadní stran? dodate?n? p?istav?no obydlí správce.

© Radovan Smoko? 05/2008, www.hrady.cz
B?eclav (10 km)
zámek
Starší hrad nechal r. 1570 p?estavit Jan mladší ze Žerotína na renesan?ní zámek s arkádovým nádvo?ím. Od r. 1636 pat?í Lichtenštejn?m. Po?átkem 19. stol. byl upraven novogoticky a byla k n?mu p?istav?na zkosená v?ž p?ipomínající z?íceninu.

Pohansko z jihu © Iva Spurná 03/2004, www.hrady.cz
Pohansko, B?eclav (13.6 km)
zámek
Empírový lovecký zámek byl postaven Lichtenštejny v letech 1810-1812. V dnešní dob? je zámek majetkem Krajského st?ediska státní památkové pé?e a je v n?m umíst?no muzeum památek z doby velkomoravské, získaných p?i výzkumu hradišt? na Pohansku.

Zaoblení zachované ?ásti vn?jšího valu na východ? © Roman ?ezá? 05/2005, www.hrady.cz
Boleradice (13.7 km)
zaniklý hrad
Poprvé dnes již neexistující hrad byl zmín?n roku 1373, ale jeho p?vod je starší a nejasný. V p?ípad? ohrožení se bránil pasivn? svou hmotou. Zakladatel byl Lev z Klobouk. Po r. 1471 byl asi 10 let v rukách Uhr?. Po r. 1536 jej z?ejm? zni?ili Turci.

celkový pohled od jihu © Pavel Zany Komárek 21/9/2003, www.hrady.cz
kostel sv. Jana K?titele, Kurd?jov (14.9 km)
sakrální památky
Gotický kostel z 1. pol. 14 století. P?ed r. 1465 vzniklo obranné patro s ochozem. Kolem r. 1500 postavena zvonice a kostel obklopen hradbami Další úpravy následovaly kolem roku 1718. Z kn?žišt? vedou unikátní únikové podzemní chodby.

© Lud?k Pitter 07/2005, www.hrady.cz
Valtice (15.6 km)
zámek
Rozsáhlé sídlo Lichtenštejn? v barokním stylu na míst? renesan?ního zámku a gotického hradu. Do r. 1726 demolován. Z?ízením dvora, dostavbou kaple, divadla a teras vznikla rezidence v dnešní podob? – sou?ást památkové a biosférické rezervace UNESCO.